לוגו.png

לקוחות יקרים,


בהמשך לעסקה שבוצעה עם "איילי החזרי מס" מבית איילי אחזקות בע"מ, להלן פרטים מפורטים על השירות שהינכם זכאים לקבל:

1. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל עסקת שירותים תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות - לכן במידה והתחרטתם תוך 14 ימים נא לפנות אלינו בטלפונים המצויינים מטה.

 

2. אני/אנו הח"מ, פניתי/נו לחברה לקבלת שרותי נסיון לקבלת החזרי מס השייכים ו/או רשומים על שם הלקוח, ברשויות המס השונות לרבות, מס הכנסה וכיו"ב.

 

3. במועד חתימת הסכם זה ישלם הלקוח לחברה, באופן חד פעמי, דמי פתיחת תיק, כולל מע"מ.

 

4. יובהר כי מסמך זה מהווה התחייבות מצידי לשיתוף פעולה ולמסירת כל מסמך שאתבקש למסור, ולחתום על כל מסמך שאתבקש לחתום, והכל לצורך בדיקת, עריכת, והגשת דוחות בקשה להחזר מס.

 

5. במידה ולא אמסור את המסמכים הנדרשים, והחברה לא תצליח לקבל את המסמכים הנדרשים בדרך כלשהי, אני מסכים כי דוחותיי יוגשו על סמך המסמכים החלקיים שמסרתי, והכל בכפוף לזכאותי להחזר מס. אני מאשר שרואה חשבון ו/או עורך דין ו/או יועץ מס המייצג מטעם החברה, יפנה בשמי לרשות המיסים לעניין בדיקת הזכאות להחזרי מס ובכל נושא אחר שיידרש לצורך העניין, ולצורך כך אחתום על ייפויי הכוח הנלווים.

 

6. בגין השירותים האמורים והטיפול בעניין שלעיל, אני/אנו מסכים/מים לשלם לחברה שכר טרחה בשיעור שייקבע באופן יחסי באחוזים, ע"פ שוויו של הסכום שאותר, בערכו נכון ליום האיתור, בתוך 14 יום, ממועד קבלת האישור בדבר הזכויות, ו/או הכספים, וזאת ללא כל קשר למצב זמינות / נזילות הזכויות ו/או הכספים שיאותרו, בין אם הושג בפשרה טרם הליך משפטי, בהליך חוץ-משפטי אחר ו/או בין כותלי בית-המשפט, כמפורט לעיל:

 

 6.1 על כל ההחזרים / הכספים / הזכויות / החשבונות שאותרו, סך של 20% + מע"מ.

6.2 יודגש כי שכר הטרחה נובע מכל זיכוי אשר יתקבל על שמי או על שם בן/בת הזוג מרשויות המס. לעניין זה ייחשב החזר מס גם כזה אשר קוזז לחובות אחרים על שמי לכל גורם שהוא.

 

7. ידוע לי כי החזר המס המגיע לי, יועבר על ידי מס הכנסה לחשבון בנק המתנהל על שמי ו/או בת זוגי בלבד ולאחר שמסרתי לחברה צילום שיק מחשבוני הפרטי. לאחר קבלת ההחזר בחשבון ולא יאוחר מ-14 יום לאחר קבלתו עליי ליידע את החברה בדבר קבלת ההחזר ולהעביר את שכר הטרחה העולה מסכום זה.

 

8. ידוע לי כי מרגע שנעשתה בדיקה ונמצאה זכאות להחזר מס אני מחויב להגיש את הבקשה אך ורק באמצעות החברה, ובכל מקרה גם אם הבקשה לא הוגשה מרצוני או בנסיבות התלויות בי או שהחזר המס הצפוי השתנה בעקבות הכנסות שלא דווחו על ידי אני מתחייב להעברה של 15% בתוספת מע"מ כחוק מהסכום אשר לו נמצאתי זכאי בהתאם לחישובים שנערכו על ידי החברה.

 

9. ידוע לי כי במידה ויש לי חוב פתוח כלפי רשות המיסים, ייתכן והחזרי המס להם אהיה זכאי לאחר טיפולכם, יועברו לסילוק החוב. במקרה כזה, אני מסכים ומתחייב, כי שכ"ט, לפי סעיף 5 לעיל, ישולם מהסכום המלא לפני קיזוז חובות.

 

10. אני מצהיר בזאת כי מסרתי לידיכם את הבלעדיות בטיפול בהחזרי המס, וכי אין בכוונתי לטפל בהחזרי המס באמצעות צד אחר לרבות באופן פרטי או אישי, ובאם אעשה זאת אהיה מחויב לשלם לחברה את שכר הטרחה מכל סכום אשר אהיה זכאי לו.

 

11. במידה והחברה לא הצליחה לאתר לטובת הלקוח זכויות ו/או כספים, לא תגבה עמלה כלשהי מהלקוח (למעט דמי פתיחת תיק).

 

12. במידה והחברה תאתר עבור הלקוח זכויות ו\או כספים הרשומים על שמו, תשלום שכר הטרחה, כאמור בסעיף 5 לעיל, ישולם בפועל ע"י החברה באמצעות כרטיס האשראי שניתן ע"י הלקוח הח"מ בתום 14 יום; במידה והח"מ יבחר לשלם את שכר הטרחה בדרך אחרת, על אחריותו האישית בלבד להודיע זאת לנציגי החברה לפני תום 14 יום. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי החברה וניתנים לחברה לפי בקשתה באמצעות ממשק חיצוני (outsourcing) העומד בתקני האבטחה החמורים ביותר (תקן PCI DSS Level 1).

 

13. במידה ולאחר איתור הזכויות ו/או הכספים לטובת הלקוח, ויסרב הלקוח לשלם לחברה את שכר טרחתה ו/או יבחר לסיים התקשרות זו טרם סיום תהליך האיתור על פי הסכם זה, רשאית החברה לתבוע הכספים בבית המשפט הרלוונטי והדבר יחשב כתביעה בגין סכום קצוב, ובנוסף את הוצאותיה בגין איתורם של הזכויות ו\או הכספים לרבות הוצאות משלוחי דברי דואר ופקסימיליה, שכר טרחת עורכי דין וחוקרים פרטיים, הוצאות שליחים וטלפוניה וכל הוצאה רלוונטית אחרת שהוצאה באופן ישיר או עקיף לשם איתור זכויות עבור הלקוח.

 

14. הח"מ מצהיר/ה בזאת כי קרא/ה והבין/ה את כל סעיפיו של התקנון.

15. שאלות נוספות? אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה/בקשה, אנו כאן לרשותכם ככל שנדרש..


רח' הרצל 30,
ראשון לציון.


טלפון: 1-700-722-555

נייד:  055-9214171 (SMS או "וואטס-אפ" בלבד)
פקס: 03-6221132

דוא"ל: info@eyally.com

16. הדברים מובאים בלשון זכר או רבים לצורך נוחות בלבד, עמכן הסליחה