לוגו.png

לקוחות יקרים,


בהמשך לעסקה שבוצעה עם "איילי - החברה הארצית למימוש זכויות רפואיות" מבית איילי אחזקות בע"מ, להלן פרטים מפורטים על השירות שהינכם זכאים לקבל:

1. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל עסקת שירותים תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות - לכן במידה והתחרטתם תוך 14 ימים נא לפנות אלינו בטלפונים המצויינים מטה.

 

2. אני/אנו הח"מ, פניתי/נו לחברה לקבלת שרותי נסיון לקבלת תו נכה השייכים ו/או רשומים על שם הלקוח, ברשויות המדינה לרבות, משרד התחבורה, משרד הרישוי וכיו"ב.

3. במועד חתימת הסכם זה ישלם הלקוח לחברה, באופן חד פעמי, דמי פתיחת תיק, כולל מע"מ.

4. יובהר כי מסמך זה מהווה התחייבות מצידי לשיתוף פעולה ולמסירת כל מסמך שאתבקש למסור, ולחתום על כל מסמך שאתבקש לחתום, והכל לצורך בדיקת, עריכת, והגשת דוחות בקשה לניסיון קבלת תו נכה, לרבות האפשרות להגעה  לוועדה רפואית שתיקבע לו.

5. במידה ולא אמסור את המסמכים הנדרשים, והחברה לא תצליח לקבל את המסמכים הנדרשים בדרך כלשהי, אני מסכים כי דוחותיי יוגשו על סמך המסמכים החלקיים שמסרתי, והכל בכפוף לזכאותי לניסיון לקבלת תו נכה. אני מאשר שעורך דין המייצג מטעם החברה, יפנה בשמי לרשויות השונות, בנוגע לעניין בדיקת הזכאות לקבלת תו נכה ובכל נושא אחר שיידרש לצורך העניין, ולצורך כך אחתום על ייפויי הכוח הנלווים.

6. בגין השירותים האמורים והטיפול בעניין שלעיל, אני/אנו מסכים/מים לשלם לחברה שכר טרחה בשיעור שייקבע באופן יחסי, לפי תקופת השנים שתו הנכה יתקבל ללקוח, בערכו נכון לשנה הקלנדרית נוכחית, ובתוך 14 יום, ממועד קבלת האישור בדבר קבלתו של התו נכה, בין אם הושג בפשרה טרם הליך משפטי, בהליך חוץ-משפטי אחר ו/או בין כותלי בית-המשפט, כמפורט לעיל:

6.1 קבלת תו נכה זמני – סך של 5,000 ₪ + מע"מ.

6.2 קבלת תו נכה לצמיתות – סך של 10,000 ₪ + מע"מ.

6.3 יודגש כי שכר הטרחה נובע מכל תו אשר יתקבל על שמי או על שם בן/בת הזוג מהרשויות השונות, הן לרכב אחד והן לשני רכבים.

7. ידוע לי כי נסיון הקבלה לתו נכה, יועבר על ידי משרד הרישוי או כל רשות ציבורית אחרת, לפרטי הלקוח המופיעים בכותרת הסכם זה, ולא יאוחר מ-14 יום לאחר קבלתו עליי ליידע את החברה בדבר קבלת התו נכה  ולהעביר את שכר הטרחה לפי סעיף 5 רבתי.

8. ידוע לי כי מרגע שנעשתה בדיקה ונמצאה זכאות לניסיון קבלת תו נכה אני מחויב להגיש את הבקשה אך ורק באמצעות החברה, ובכל מקרה גם אם הבקשה לא הוגשה מרצוני או בנסיבות התלויות בי, אני מתחייב להעברה שכר הטרחה לפי סעיף 5 רבתי, במידה והלקוח זכאי לקבל תו נכה.

9. אני מצהיר בזאת כי מסרתי לידיכם את הבלעדיות בטיפול בנסיון לקבלת תו נכה, וכי אין בכוונתי לטפל בקבלת תו נכה באמצעות צד אחר לרבות באופן פרטי או אישי, ובאם אעשה זאת אהיה מחויב לשלם לחברה את שכר הטרחה לפי סעיף 5 רבתי, במידה והלקוח זכאי לקבל תו נכה.

10. במידה והחברה לא הצליחה בנסיון לקבלת תו נכה עבור הלקוח, לא תגבה עמלה כלשהי מהלקוח (למעט דמי פתיחת תיק).

11. במידה והחברה תצליח בניסיון לקבל תו נכה עבור הלקוח, שכר הטרחה, כאמור בסעיף 5 לעיל, ישולם בפועל ע"י החברה באמצעות כרטיס האשראי שניתן ע"י הלקוח הח"מ בתום 14 יום; במידה והח"מ יבחר לשלם את שכר הטרחה בדרך אחרת, על אחריותו האישית בלבד להודיע זאת לנציגי החברה לפני תום 14 יום. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי החברה וניתנים לחברה לפי בקשתה באמצעות ממשק חיצוני (outsourcing) העומד בתקני האבטחה החמורים ביותר (תקן PCI DSS Level 1).

12. במידה ולאחר קבלת תו הנכה לטובת הלקוח, יסרב הלקוח לשלם לחברה את שכר טרחתה ו/או יבחר לסיים התקשרות זו טרם סיום תהליך הניסיון לקבלת תו הנכה על פי הסכם זה, רשאית החברה לתבוע הכספים בבית המשפט הרלוונטי והדבר יחשב כתביעה בגין סכום קצוב, ובנוסף את הוצאותיה בגין הוצאות משלוחי דברי דואר ופקסימיליה, שכר טרחת עורכי דין וחוקרים פרטיים, הוצאות שליחים וטלפוניה וכל הוצאה רלוונטית אחרת שהוצאה באופן ישיר או עקיף לשם הניסיון לקבלת תו הנכה.

13. הח"מ מצהיר/ה בזאת כי קרא/ה והבין/ה את כל סעיפיו של התקנון.

14. שאלות נוספות? אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה/בקשה, אנו כאן לרשותכם ככל שנדרש..


רח' הרצל 30,
ראשון לציון.


טלפון: 1-700-722-555

נייד:  055-9214171 (SMS או "וואטס-אפ" בלבד)
פקס: 03-6221132

דוא"ל: info@eyally.com

15. הדברים מובאים בלשון זכר או רבים לצורך נוחות בלבד, עמכן הסליחה