לוגו.png

לקוחות יקרים,


בהמשך לעסקה שבוצעה עם "איילי החזרי ארנונה" מבית איילי אחזקות בע"מ, להלן פרטים מפורטים על השירות שהינכם זכאים לקבל:

1. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל עסקת שירותים תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות - לכן במידה והתחרטתם תוך 14 ימים נא לפנות אלינו בטלפונים המצויינים מטה.

 

2. אני/אנו הח"מ, פניתי/נו לחברה לקבלת שרותי ניסיון לקבלת ​החזרי ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב השייכים ו/או רשומים על שם הח"מ ו/או על שם חברה / גוף מסחרי ו/או על שם יקיר שנפטר, במועצות המקומיות השונות.

3. במועד חתימת הסכם זה ישלם הח"מ לחברה, דמי פתיחת תיק, כולל מע"מ 

4. יובהר כי מסמך זה מהווה התחייבות מצידי לשיתוף פעולה ולמסירת כל מסמך שאתבקש למסור, ולחתום על כל מסמך שאתבקש לחתום, והכול לצורך בדיקה, עריכה, והגשת דוחות לבקשה לניסיון לקבלת ​החזרי ארנונה  / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב.

 

5. במידה ולא אמסור את המסמכים הנדרשים, והחברה לא תצליח לקבל את המסמכים הנדרשים בדרך כלשהי, אני מסכים כי דוחותיי יוגשו על סמך המסמכים החלקיים שמסרתי, והכול בכפוף לזכאותי לניסיון לקבלת ​החזרי ארנונה  / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב. אני מאשר שכל אדם המייצג מטעם החברה, יפנה בשמי לרשויות המקומיות, לעניין בדיקת הזכאות לניסיון לקבלת ​החזרי ארנונה  / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב ובכל נושא אחר שיידרש לצורך העניין, ולצורך כך אחתום על ייפויי הכוח ​הנלווים.

6. בגין השירותים האמורים והטיפול בעניין שלעיל, אני/אנו מסכים/מים לשלם לחברה שכר טרחה בשיעור שייקבע באופן יחסי באחוזים, ע"פ שוויו של הסכום שאותר / הוחזר, בערכו נכון ליום האיתור, בתוך 14 יום, ממועד קבלת האישור בדבר הזכויות ו/או הכספים ו/או ההחזרים, וזאת ללא כל קשר למצב זמינות / נזילות הזכויות ו/או הכספים שיאותרו, בין אם הושג בפשרה טרם הליך משפטי, בהליך חוץ-משפטי אחר ו/או בין כותלי בית-המשפט, כמפורט לעיל:

 

6.1. על כל ההחזרים / הכספים / הזכויות / ההנחות / הפטורים / הזיכויים שאותרו ובוצעו, סך של 30% + מע"מ.

7. יודגש כי שכר הטרחה נובע מכל זיכוי אשר יתקבל על שם הח"מ, כפרטי ו/או כיורש ו/או כמסחרי ו/או מכל אופן אחר, מהרשויות המקומיות. לעניין זה ייחשב החזר ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב גם כזה אשר קוזז לחובות אחרים על שמי לכל גורם שהוא.

8. הח"מ מודע כי אין שייכות בין ההחזרים בפועל לבין השנים שעליהם הוגשו ההחזרים, משרדנו פועל לעשות השתדלות להגיש את הבקשה ​ל​החזרי ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב, הן לשנות המס שעברו והן לשנות המס העתידיות, כולל.

 

9. ידוע לי כי ניסיון להחזר ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב, יועבר על ידי הרשות המקומית לחשבון בנק המתנהל על שם הח"מ בלבד. לאחר קבלת ההחזר בחשבון ולא יאוחר מ-3 ימים לאחר קבלתו עליי ליידע את החברה בדבר קבלת ההחזר / ההנחה שהתקבלה בארנונה / פטור / זיכוי וכיו"ב ולהעביר את שכר הטרחה העולה מסכום זה.

10. ידוע לי כי מרגע שנעשתה בדיקה ונמצאה זכאות לקבלת ​החזרי ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב אני מחויב להגיש את הבקשה אך ורק באמצעות החברה, ובכל מקרה גם אם הבקשה לא הוגשה מרצוני או בנסיבות התלויות בי או שקבלת ​החזר ארנונה  / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב, אני מתחייב להעברה של 30% בתוספת מע"מ כחוק מהסכום אשר לו נמצאתי זכאי בהתאם לחישובים שנערכו על ידי החברה.

11. ידוע לי כי במידה ויש לי חוב פתוח כלפי הרשות המקומית המדוברת, ייתכן והחזרי הארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב להם אהיה זכאי לאחר טיפולכם, יועברו לסילוק החוב. במקרה כזה, אני מסכים ומתחייב, כי שכ"ט, לפי סעיף 5 לעיל, ישולם מהסכום המלא לפני קיזוז החובות.

12. אני מצהיר בזאת כי מסרתי לידיכם את הבלעדיות בטיפול בניסיון להחזרי הארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב, וכי אין בכוונתי לטפל בניסיון להחזרי הארנונה באמצעות צד אחר לרבות באופן פרטי או אישי, ובאם אעשה זאת אהיה מחויב לשלם לחברה את שכר הטרחה מכל סכום אשר אהיה זכאי לו.

13. ​הח"מ מודע כי בהליך בירור שומת הארנונה, יכול וכי יהיה צורך בהליך של וועדת ערר; הליך הערר יתקיים רק לאחר הצגת העובדות והסיכויים מול הלקוח ובהסכמתו; במקרה זה, הח"מ יצטרך לשלם בנוסף סך של 750 ₪ + מע"מ עבור הגשת הערר (עלות זו כוללת התייצבות לישיבה אחת של הוועדה), כל נוכחות נוספת בוועדה, סך של 500 ₪ + מע"מ.

14. במידה והחברה לא הצליחה לאתר לטובת הח"מ זכויות / החזרי ארנונה / הנחות בארנונה / פטורים / זיכויים וכיו"ב, לא תגבה עמלה כלשהי מהח"מ (למעט דמי פתיחת תיק).

15. במידה והחברה תאתר / תשיב עבור הח"מ זכויות ו\או כספים, תשלום שכר הטרחה, כאמור בסעיף 5 לעיל, ישולם בפועל ע"י החברה באמצעות כרטיס האשראי שניתן ע"י הח"מ הח"מ בתום 14 יום; במידה והח"מ יבחר לשלם את שכר הטרחה בדרך אחרת, על אחריותו האישית בלבד להודיע זאת לנציגי החברה לפני תום 14 יום. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי החברה וניתנים לחברה לפי בקשתה באמצעות ממשק חיצוני (outsourcing) העומד בתקני האבטחה החמורים ביותר (תקן PCI DSS Level 1).

16. במידה ולאחר איתור הזכויות ו/או הכספים לטובת הח"מ, יסרב הח"מ לשלם לחברה את שכר טרחתה ו/או יבחר לסיים התקשרות זו טרם סיום תהליך האיתור על פי הסכם זה, רשאית החברה לתבוע הכספים בבית המשפט הרלוונטי והדבר יחשב כתביעה בגין סכום קצוב, ובנוסף את הוצאותיה בגין איתורם של הזכויות ו\או הכספים לרבות הוצאות משלוחי דברי דואר ופקסימיליה, שכר טרחת עורכי דין וחוקרים פרטיים, הוצאות שליחים וטלפוניה וכל הוצאה רלוונטית אחרת שהוצאה באופן ישיר או עקיף לשם איתור זכויות עבור הח"מ.

17. יצוין כי במידה ובחרת בכך, נציג מטעמנו יעביר את פרטייך האישיים לסוכנות ביטוח איתה אנו משתפים פעולה (להלן: "אלפנט פיננסים"), וזאת עבור בדיקה של התיק הביטוחי שלך, לשם כך, תידרש לחתום על נספח ייעודי (נספח ב') המעניק לאלפנט גישה לתיק הביטוחי שלך, קבלת כל הפוליסות על שמך, והכול לצורך בדיקה והשוואה של המוצרים הביטוחיים שלך, לפי בקשתך ובהתאם לאישורך וחתימתך על המסמכים הרלוונטיים.

18. הח"מ מצהיר/ה בזאת כי קרא/ה והבין/ה את כל סעיפיו של התקנון.

19. שאלות נוספות? אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה/בקשה, אנו כאן לרשותכם ככל שנדרש..


רח' סחרוב 10,
ראשון לציון.


טלפון: 1-700-722-555

נייד:  055-9214171 (SMS או "וואטס-אפ" בלבד)
פקס: 077-5558214

דוא"ל: info@eyally.com

20. הדברים מובאים בלשון זכר או רבים לצורך נוחות בלבד, עמכן הסליחה